ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ И ОБЯВИ

„Фантастик Сървисес“ ООД обявява Публична покана по реда на ПМС 160/01.07.2016 год. с предмет: „Избор на изпълнител/и за предоставяне на услуга „Организиране и провеждане на обучения на заети лица във фирма „Фантастик сървисес” ООД”.

С процедурата се цели осигуряване на професионални обучения и обучения за придобиване на ключови компетенции на 271 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес“ ООД" по осем обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 600 учебни часа по част от професия “Икономист” с код по СППОО 345120, специалност “Икономика и мениджмънт” с код 3451204 – трета степен на професионална квалификация, в професионално направление 345 “Администрация и управление” за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 66 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна и град Велико Търново.

Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия “Програмист” с код по СППОО 481010, специалност “Програмно осигуряване” с код 4810101 – втора степен на професионална квалификация, в професионално направление 481 “Компютърни науки” за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 23 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 3: „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия “Сътрудник в маркетингови дейности” с код по СППОО 342020, специалност "Маркетингови проучвания" 3420201 - втора степен на професионална квалификация, професионално направление 342 "Маркетинг и реклама" за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 24 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия „Продавач-консултант“, с код по СППОО 341020, специалност „Продавач – консултант“, с код 3410201 – втора СПК в професионално направление 341 „Търговия на едро и дребно“ за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 64 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 5 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия „Сътрудник в бизнес-услуги“, с код по СППОО 345040, специалност „Бизнес-услуги“, с код 3450401 – втора СПК, професионално направление 345 „Администрация и управление“ за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 58 лица, заетите във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 6 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия „Финансов отчетник“, с код по СППОО 343020, специалност „Финансова отчетност“ – втора СПК, с код 3430201 в професионално направление 343 „Финанси, банково и застрахователно дело“ за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 36 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД“ в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 7 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа за придобиване на ключова компетентност 2 “Обучаване на чужди езици” - Английски език на 40 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Велико Търново.

Обособена позиция №8 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 45 учебни часа за придобиване на ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” за работа със CRM (системи за управление на връзките с клиенти) или еквивалент на 231 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Краен срок за подаване на оферти: 25.07.2018 год.

---

„Фантастик Сървисес“ ООД обявява Публична покана по реда на ПМС 160/01.07.2016 год. с предмет: „Избор на изпълнител/и за предоставяне на услуга „Организиране и провеждане на обучения на заети лица във фирма „Фантастик сървисес” ООД”.

С процедурата се цели осигуряване на професионални обучения и обучения за придобиване на ключови компетенции на 271 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес“ ООД" по осем обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 600 учебни часа по част от професия “Икономист” с код по СППОО 345120, специалност “Икономика и мениджмънт” с код 3451204 – трета степен на професионална квалификация, в професионално направление 345 “Администрация и управление” за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 66 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна и град Велико Търново.

Обособена позиция № 2: „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия “Програмист” с код по СППОО 481010, специалност “Програмно осигуряване” с код 4810101 – втора степен на професионална квалификация, в професионално направление 481 “Компютърни науки” за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 23 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 3: „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия “Сътрудник в маркетингови дейности” с код по СППОО 342020, специалност "Маркетингови проучвания" 3420201 - втора степен на професионална квалификация, професионално направление 342 "Маркетинг и реклама" за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 24 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 4 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия „Продавач-консултант“, с код по СППОО 341020, специалност „Продавач – консултант“, с код 3410201 – втора СПК в професионално направление 341 „Търговия на едро и дребно“ за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 64 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 5 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия „Сътрудник в бизнес-услуги“, с код по СППОО 345040, специалност „Бизнес-услуги“, с код 3450401 – втора СПК, професионално направление 345 „Администрация и управление“ за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 58 лица, заетите във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 6 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа по част от професия „Финансов отчетник“, с код по СППОО 343020, специалност „Финансова отчетност“ – втора СПК, с код 3430201 в професионално направление 343 „Финанси, банково и застрахователно дело“ за придобиване или повишаване на професионална квалификация на 36 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД“ в офисите в град Варна.

Обособена позиция № 7 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 300 учебни часа за придобиване на ключова компетентност 2 “Обучаване на чужди езици” - Английски език на 40 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Велико Търново.

Обособена позиция №8 „Организиране и провеждане на обучение с продължителност 45 учебни часа за придобиване на ключова компетентност 4 “Дигитална компетентност” за работа със CRM (системи за управление на връзките с клиенти) или еквивалент на 231 лица, заети във фирма „Фантастик сървисес” ООД” в офисите в град Варна.

Краен срок за подаване на оферти: 13.07.2018 год.

---

„Бизнес, основан на съвременни знания, умения и компетенции на заетите в „Еко Клийн БГ“ ООД“

„Фантастик сървисес“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., по която предстои реализирането на проект „Бизнес, основан на съвременни знания, умения и компетенции на заетите в „Еко Клийн БГ“ ООД“.

Настоящото проектно предложение цели да повиши капацитета от знания, умения и компетенции на заетите лица във фирмата чрез предоставяне на обучения свързани с повишаване на тяхната професионална квалификация, дигитална компетентност и чуждоезикова подготовка. В резултат на предвидените обучения, ще се повиши адекватността на уменията на персонала съобразено с актуалните нужди на фирмата, ще се повиши производителността на труда и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.

Общата стойност на проекта е 311 300 лв., от която 264 605 лв. (85%) европейско и 46 695 лв. (15%) национално съфинансиране.